skip to Main Content
Energietransitie gemeente Opsterland

In 2018 ben ik gevraagd een startnotitie te schrijven voor de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Hierin heb ik het proces beschreven hoe te komen tot een ‘uitvoeringsplan energietransitie’. De startnotitie is door de raad aangenomen, waarna het traject van start ging. Hier geef ik als projectleider samen met het energieteam van Opsterland vorm aan.

Ambitie gemeente Opsterland

Opsterland is een plattelandsgemeente in Friesland en telt ongeveer 30.000 inwoners. De agrarische sector in de gemeente is vooral op melkkoeien gericht. Verder kent Opsterland geen grote industrie. De gemeente is lid van de zogenaamde P-10 gemeenten. Dat betekent dat er veel ruimte (oppervlakte) is per inwoner.

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het College zich ten doel gesteld om vanaf 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt ook binnen de gemeente moet worden opgewekt. Een stevige uitdaging!

Opdracht en uitvoeringsplan

Mijn opdracht bestaat enerzijds uit het realiseren van het uitvoeringsplan energietransitie en het inbrengen van inhoudelijke kennis. Anderzijds was mijn taak om meer eigen medewerkers van de gemeente bij de energietransitie te betrekken. Om deze reden werken we met een breed energieteam, met medewerkers van verschillende afdelingen die één of twee dagen per week aan dit project werken.

Het uitvoeringsplan bevat een analyse van de energetische opgave: hoeveel energie wordt er verbruikt, hoeveel is er te besparen en welke alternatieve energiebronnen zijn er om uiteindelijk energieneutraal te worden? Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in draagvlak en acceptatie. Bij inwoners, maar ook bij de al aanwezige lokale energiecoöperaties en bijvoorbeeld de raadsleden. Er zijn verschillende sessies georganiseerd, onder andere met een werkbezoek aan gemeente Dalfsen. Raadsleden en initiatiefnemers uit gemeente Opsterland konden hier meekijken bij drie lokale initiatieven rondom de energietransitie. Belangrijk, want een prachtig inhoudelijk plan met goede getallen leidt niet automatisch tot acceptatie van dat plan. De balans tussen de inhoud en acceptatie heeft daarom steeds centraal gestaan.

Status van het project

Uiteindelijk heeft dit allemaal geresulteerd in een ‘uitvoeringsplan energietransitie’, dat in december 2019 unaniem door de raad is goedgekeurd. En mooi fundament waarop in de komende jaren voortgebouwd kan worden aan een realistische route om tot energieneutrale gemeente te komen.

Hierna heb ik verder mogen bijdragen aan het Zonneplan Opsterland (een kader voor zonnevelden), heb ik bijgedragen aan de aanvraag voor RRE-subsidie en ben ik projectleider geweest om tot een succesvolle PAW-aanvraag voor een aardgasvrij Wijnjewoude te komen. Op dit moment ben ik vanuit de gemeente het aanspreekpunt voor de aardgasvrij proeftuin.

In samenwerking met de OWO-partners (de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf) heb ik mogen werken aan de transitievisie warmte voor de OWO-gemeenten. Deze visie is eind 2021 door de 3 gemeenteraden vastgesteld.

Nieuwsgierig naar hoe ik heb bijgedragen aan dit complexe vraagstuk en hoe de balans werkt tussen inhoud en kwaliteit van plannen en acceptatie daarvan? Ik spreek hier graag met u over!

Meer weten over dit project? Of wat TiMove voor uw organisatie kan betekenen?