skip to Main Content
Energietransitie Gemeente Opsterland

In 2018 ben ik gevraagd een startnotitie te schrijven voor de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Hierin heb ik het proces beschreven hoe te komen tot een ‘uitvoeringsplan energietransitie’. De startnotitie is door de raad aangenomen, waarna het traject van start ging. Hier heb ik als projectleider samen met het energieteam van Opsterland vorm aan mogen geven.

Ambitie Gemeente Opsterland

Opsterland is een plattelandsgemeente in Friesland en telt ongeveer 30.000 inwoners. De agrarische sector in de gemeente is vooral op melkkoeien gericht. Verder kent Opsterland geen grote industrie. De gemeente is lid van de zogenaamde P-10 gemeenten. Dat betekent dat er veel ruimte (oppervlakte) is per inwoner.

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het College zich ten doel gesteld om vanaf 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt ook binnen de gemeente moet worden opgewekt. Een stevige uitdaging!

Opdracht en uitvoeringsplan

Mijn opdracht bestond enerzijds uit het creëren van het uitvoeringsplan en het inbrengen van inhoudelijke kennis. Anderzijds was mijn taak om meer eigen medewerkers van de gemeente bij de energietransitie te betrekken. Om deze reden hebben we gewerkt met een breed energieteam, met medewerkers van verschillende afdelingen die één of twee dagen per week aan dit project werkten.

Het uitvoeringsplan bevat een analyse van de energetische opgave: hoeveel energie wordt er verbruikt, hoeveel is er te besparen en welke alternatieve energiebronnen zijn er om uiteindelijk energieneutraal te worden? Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in draagvlak en acceptatie. Bij inwoners, maar ook bij de al aanwezige lokale energiecoöperaties en bijvoorbeeld de raadsleden. We hebben verschillende sessies georganiseerd, onder andere met een werkbezoek aan gemeente Dalfsen. Raadsleden en initiatiefnemers uit gemeente Opsterland konden hier meekijken bij drie lokale initiatieven rondom de energietransitie. Belangrijk, want een prachtig inhoudelijk plan met goede getallen leidt niet automatisch tot acceptatie van dat plan. De balans tussen de inhoud en acceptatie heeft daarom steeds centraal gestaan.

Status van het project

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ‘uitvoeringsplan energietransitie’, dat in december 2019 unaniem door de raad is goedgekeurd. En mooi fundament om de komende jaren te kunnen bouwen aan een realistische route om tot energieneutrale gemeente te komen.

Nieuwsgierig naar hoe ik heb bijgedragen aan dit complexe vraagstuk en hoe de balans werkt tussen inhoud en kwaliteit van plannen en acceptatie daarvan? Ik spreek hier graag met u over!

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ‘uitvoeringsplan energietransitie’, dat in december 2019 unaniem door de raad is goedgekeurd. En mooi fundament om de komende jaren te kunnen bouwen aan een realistische route om tot energieneutrale gemeente te komen.

Nieuwsgierig naar hoe ik heb bijgedragen aan dit complexe vraagstuk en hoe de balans werkt tussen inhoud en kwaliteit van plannen en acceptatie daarvan? Ik spreek hier graag met u over!

Meer weten over dit project? Of wat TiMove voor uw organisatie kan betekenen?