skip to Main Content
Projecten van TiMove

Ik ben als projectleider en adviseur betrokken bij diverse projecten. Vrijwel elk project waar ik de afgelopen jaren aan heb meegewerkt, houdt verband met de energietransitie. Door op onderstaande blokjes te klikken, leest u meer over de betreffende projecten.

Projectleider energietransitie in gemeente Ommen

In 2020 ben ik gevraagd om gemeente Ommen te helpen bij het realiseren van de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. Vooral energie besparen, opwekken van duurzame energie en de voorbereidingen richting aardgasvrij zijn mijn aandachtsgebieden. De vraag hierbij is ook hoe betrekken we inwoners en ondernemers bij duurzaamheid en de energietransitie. Samen met Bitoen Tran trek ik op om inwoners en ondernemers te betrekken bij het Duurzaamheidsprogramma. Dat doen we onder de naam RoerOmmen.

Lees verder

Energievisie Ommen 2050
Wijkgerichte aanpak

Opstellen warmte transitievisies

Gemeenten zijn regisseurs om de route te bepalen richting aardgasvrije wijken. Vanwege de klimaatverandering is in het Nationale Klimaatakkoord afgesproken dat in 2050 voor de verwarming van woningen en gebouwen geen fossiele brandstof meer gebruikt mag worden. Dat betekent aardgasvrij.

Als gevolg van het Klimaatakkoord moeten in 2021 moeten alle gemeenten een zogenaamde warmte transitievisie opstellen. In deze visie staat hoe iedere gemeente de route naar aardgasvrij voor zich ziet, welke alternatieven er voor aardgas voor handen zijn en welke dorpen en wijken als eerste aan de beurt zijn.

Lees verder

warmte transitievisie OWO gemeenten
uitvoeringsplan warmte OWO-gemeenten
warmte transitievisie Ommen
wijkgerichte aanpak Ommen

Proeftuin Wijnjewoude

In het dorp Wijnjewoude in gemeente Opsterland is de lokale energiecoöperatie WEN zeer actief. De gemeenten heeft samen met WEN in 2020 een subsidieaanvraag gedaan voor de status proeftuin aardgasvrije wijk (PAW). Die is toegekend. WEN wil langs twee sporen het dorp aardgasvrij maken. Spoor 1 is een forse reductie van 45% van het huidige aardgasverbruik en het tweede spoor is om middels groen gas uit mono-mestvergisting de restvraag aan gas in te vullen.

Lees verder

Voortgang proeftuin Wijnjewoude

Energietransitie Gemeente Opsterland

In 2018 ben ik gevraagd een startnotitie te schrijven voor de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Hierin heb ik het proces beschreven hoe te komen tot een ‘uitvoeringsplan energietransitie’. De startnotitie is door de raad aangenomen, waarna het traject van start ging. Hier heb ik als projectleider samen met het energieteam van Opsterland vorm aan mogen geven.

Lees verder

Uitvoeringsplan energietransitie
Zonneplan Opsterland
Transitievisie warmte
PAW (programma aardgasvrije wijk) Wijnjewoude

Berkum Energieneutraal

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af. Of, met andere woorden, woningen en gebouwen mogen niet meer met fossiele brandstoffen worden verwarmd. Dit is een uitvloeisel van het klimaatakkoord van Parijs. Het jaar 2050 lijkt misschien nog ver weg, maar we hebben er Nederland nauwelijks ervaring mee om huis voor huis, straat voor straat en wijk voor wijk woningen aardgasvrij te maken. Wat betekent dit allemaal, waar lopen we tegenaan en wat zijn belemmeringen en obstakels?

Lees verder

Rol TiMove afgerond, nog wel vrijwilliger
Wijktransitieplan gereed

Burgerinitiatief Duurzaam Hoonhorst

Minder bewoners, de bakker die verdwijnt en scholen die te weinig leerlingen hebben om de deuren open te houden. De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. Hoe houden kleine kernen bestaansrecht? In het Sallandse dorp Hoonhorst speelde dit vraagstuk ook. In de kern vertrokken jongeren naar elders, konden oudere inwoners niet naar geschikte ouderenvoorzieningen en was het economisch verkeer laag. In 2009 ontstond het plan ‘Duurzaam Hoonhorst’. Ik was één van de drie initiatiefnemers van dit plan.

Lees verder

Rol TiMove afgerond, nu lid Raad van Advies

Initiatievenmakelaar Overijssel

De provincie Overijssel heeft een hoge ambitie als het gaat om klimaatverandering en energietransitie. De doelstelling is om in 2022 20% van de energie die wordt verbruikt, met duurzame energie op te wekken. Hiertoe is het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) opgezet. Diverse partijen hebben zich aan het programma verbonden. Van provincie, gemeenten en waterschappen tot woningbouwcorporaties, bedrijven, ondernemers (vertegenwoordigd in VNO-NCW) en onderwijs.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Buurtprocesbegeleider Zandweerd Deventer

De gemeente Deventer wil ervaring opdoen met aardgasvrije wijken. Hierbij is de focus op de wijk Zandweerd gelegd. Reden om voor deze wijk te kiezen is dat er serieuze plannen zijn om de vrijkomende warmte uit de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie in een warmtenet te stoppen. Daarnaast zijn er met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om bij renovatie van hun bezit in de wijk deze woningen aan te sluiten op dit nieuwe warmtenet én komt er nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Deze leent zich ook uitstekend voor een aansluiting op het warmtenet.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Vliegveld Valkenburg

Het voormalige militaire vliegveld Valkenburg in gemeente Katwijk wordt de komende jaren omgetoverd tot een energieneutrale woonwijk met 5000 woningen. De hangars waarin de musical Soldaat van Oranje speelt, blijven overigens bestaan. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat het terrein straks oplevert aan gemeente Katwijk, heeft mij in 2019 gevraagd te adviseren in het proces om tot een duurzame energievoorziening te komen.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Adviseur glasvezel buitengebied

Om zelfstandig te kunnen wonen (denk aan ouderen), thuis te werken, als grondgebonden bedrijf te kunnen opereren (denk aan de agrarische sector) of om gewoon op de bank een film te kunnen kijken: anno 2020 is snel internet noodzakelijk. Als initiatiefnemer en voorzitter van Duurzaam Hoonhorst kwam ik in 2011 met dit onderwerp in aanraking. Op het platteland, zeker buiten de kern van het dorp Hoonhorst (gemeente Dalfsen), was snel internet nauwelijks voorhanden. Met snelheden van 2 tot 4 MB/sec moest je volstaan, een flink contrast met de landelijke ambities.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Smart grid HTSP Hengelo

Thales in Hengelo (voorheen Holland Signaal) heeft in 2014 haar bedrijfsterrein in Hengelo anders ingericht en hierdoor kwam 20 hectare aan bedrijfsgronden vrij. Thales bedacht het plan van HTSP. Ze zochten andere bedrijven op het terrein om elkaars business te versterken. Om zo interessant voor elkaar en om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe werknemers.

In het plan van HTSP is duurzaamheid van groot belang. Ze vroegen Enexis en Fudura om mee te denken in een smart grid en duurzame warmte en koude oplossing.

Lees verder

Rol afgerond

De Slimme Buurt in Den Bosch

Een voorloper van het huidige programma aardgasvrije wijken (PAW) vanuit het Ministerie van Wonen is het het programma Blok-voor-Blok geweest. De opzet was om een aanpak te bedenken waarbij minimaal 1.500 woningen 2 labelstappen gaan nemen in een compacte wijk. Focus op energie besparen en letterlijk dus blok-voor-blok.

Lees verder

Rol afgerond
Laatste blogartikelen
26apr 24

Klimaatneutraal in 2050: het kan!

Deze week las ik een paar hoopvolle berichten. Een recorddaling van CO2-uitstoot bij grote industriebedrijven in Nederland en Nederland kan…

30mrt 24

Oefenen in een zandbak

Onlangs heb ik deelgenomen aan de bijeenkomst “Platform Energietransitie” die door netbeheerder Enexis in Hoogeveen werd georganiseerd. We zijn daar…

29feb 24

Weer ’s middags warm eten

Het elektriciteitsnetwerk kraakt. De capaciteit van het huidige netwerk is nu al op momenten van de dag ontoereikend, omdat de…